Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států. Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu subjektu údajů.

Obec zpracovává osobní údaje subjektu údajů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále pak od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále Nařízení č. 2016/679).

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Trojovice,

sídlo: Trojovice IČ: 00271063 DS:

gcna3dm, telefon: 775 560 831,

e-mail: obec.trojovice@email.cz

Pověřenec pro OÚ: Mgr. Miroslav Beránek, e-mail: podpora@r36.cz, tel. 607 857 277, úřední dny: pondělí 13.00 – 16.00. Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě.


 

Ostatní informace:

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v účinnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Obecní úřad tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům obecním úřadem,

 • opravu zpracovávaných osobních údajů obecním úřadem,

 • výmaz zpracovávaných osobních údajů obecním úřadem,

 • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů obecním úřadem,

 • a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů obecním úřadem.


 

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR vznést proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných obecním úřadem.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na úřadu obce těmito způsoby:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)

 • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny obce)

 • prostřednictvím datové schránky žadatele

 • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného úřadu povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti


 

Výše uvedená práva vyřizuje starosta obce.

Dále subjekty údajů mají:

 • právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

 • za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.

 • možnost konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Obecní úřad nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci obecního úřadu nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

 

verze pro tisk